Komandiruotė be įsakymo – ne komandiruotė Parašyta birželio 25, 2013, autorius .

 

Komandiruote laikomas vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu) įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo ar kelti kvalifikacijos (PMĮ 21 str.). Taigi bene svarbiausias dokumentas, kuriuo remiantis išlaidos gali būti laikomos komandiruotės išlaidomis, yra vadovo įsakymas dėl komandiruotės. Atsižvelgiant į komandiruotės įsakyme nurodytą informaciją, komandiruotės išlaidos gali skirtis.

Komandiruotės įsakymas
Vadovo ar jo įgalioto asmens įsakyme (sprendime) dėl komandiruotės turi būti nurodyta komandiruotės:
– tikslas,

– vieta (vietos),

– trukmė,

– numatomos apmokėti išlaidų rūšys. Komandiruotės išlaidos gali būti įvardytos:

– dienpinigiai;

– kelionės išlaidos: nurodoma transporto rūšis (autobusu, traukiniu, lėktuvu, laivu, automobiliu), transporto priemonė, kuria vykstama į uostą ar stotį, ir pan. Jei vykstama įmonės ar kitais pagrindais naudojamu automobiliu (pvz., pagal panaudos sutartį), nurodomas automobilis, kuro sunaudojimo normos (jei jos nenurodytos kituose dokumentuose, pvz., panaudos sutartyse, vadovo įsakyme ir pan.);

– apgyvendinimo išlaidos;

– kitos su komandiruote susijusios išlaidos.

Pažymėtina, kad darbuotojo siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai gali būti įforminamas darbdavio arba jo įgalioto asmens rezoliucija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1365). Rezoliucija turi patvirtinti, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas leisti išvykti iš nuolatinės darbo vietos yra suderintas. Taip pat įmonė turėtų nurodyti, kokias su komandiruote susijusias išlaidas numatoma apmokėti. Visa informacija, nurodyta vadovo įsakyme arba rezoliucijoje, galiausiai lemia, kokios išlaidos gali būti laikomos komandiruotės išlaidomis.
Pirmiausia komandiruotės išlaidomis gali būti laikomos tik faktiškai patirtos išlaidos, kurios nurodytos vadovo įsakyme, o dienpinigių išlaidos apskaičiuojamos pagal vadovo įsakyme nurodytą informaciją.
Kelionė į komandiruotės vietą
Vadovo įsakyme turi būti nurodoma komandiruotės trukmė, tiksli komandiruotės data, pavyzdžiui: „darbuotojas siunčiamas penkioms dienoms (birželio 25–29 d.) į komandiruotę į Prancūziją“. Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė.
Atkreiptinas dėmesys, kad, remiantis PMĮ 21 straipsnio VMI komentaru, jei darbuotojas kelionėje sugaišta kelias dienas, atsižvelgiant į vadovo įsakyme nurodytą informaciją, gali būti mokami skirtingi dienpinigiai.
Tarkime, komandiruotės įsakyme nurodyta, kad darbuotojas, siunčiamas į komandiruotę į Prancūziją, kelionėje pirmyn ir atgal sugaišta po dvi dienas. Jei įsakyme detalesnė informacija dėl kelionės nepateikiama, tokiam darbuotojui ir už dienas, būtas Prancūzijoje, ir už kelionėje sugaištą laiką turėtų būti mokami dienpinigiai, priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams pagal dienpinigių normą tos šalies, iš kurios darbuotojas grįžta, t. y. pagal Prancūzijos Respublikos dienpinigių normą – 195 Lt. Taigi už kelionėje sugaištą laiką darbuotojui apskaičiuojami dienpinigiai, priskiriami leidžiamiems atskaitymams: 4 d. x 195 Lt = 780 Lt.
Darbuotojas, vykdamas į Prancūzijos Respubliką, kerta kelių valstybių ribas ir, tikėtina, kelionės metu turės sustoti nakvynei. Tokiu atveju komandiruotės įsakyme turėtų būti nurodoma, kokioje valstybėje darbuotojas apsistos nakvynei. Pavyzdžiui, darbuotojas nakvoja Lenkijos Respublikoje. Kad nakvynės išlaidas galėtume priskirti leidžiamiems atskaitymams, komandiruotės įsakyme turėtų būti nurodyta darbuotojo nakvynės vieta kelionės metu. Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytos dienpinigių normos turėtų būti taikomos atsižvelgiant į kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai išbūtas dienas, pervažiavimo į užsienio valstybę diena laikoma atvykimo į tą užsienio valstybę diena. Pagal komandiruotės įsakymą pirmąją kelionės dieną darbuotojas nakvos Lenkijos Respublikoje, todėl, atvykus į Lenkiją, turėtų būti taikomos Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos dienpinigių normos Lenkijos Respublikoje – 130 Lt. Antrąją komandiruotės dieną darbuotojas atvyks į Prancūzijos Respubliką ir joje išbus komandiruotės įsakyme nurodytą laikotarpį, kurį jam bus taikomos Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos dienpinigių normos Prancūzijos Respublikoje (195 Lt). Priešpaskutinę komandiruotės dieną darbuotojas atvyks į Lenkijos Respubliką, jam bus taikomos Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos dienpinigių normos Lenkijos Respublikoje (130 Lt). Paskutinę komandiruotės dieną darbuotojas išvyks iš Lenkijos Respublikos ir kirs Lietuvos Respublikos sieną, taigi jam turėtų būti taikomos tos valstybės, iš kurios sugrįžtama, dienpinigių normos, t. y. Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos dienpinigių normos Lenkijos Respublikoje.
Vadinasi, darbuotojui už kelionėje sugaištą laiką – keturias dienas – apskaičiuojami dienpinigiai priskiriami leidžiamiems atskaitymams: 3 d. x 130 Lt + 195 Lt = 585 Lt. Atsižvelgiant į komandiruotės įsakyme nurodytą informaciją, darbuotojui gali būti mokamos skirtingos dienpinigių sumos. Šiuo atveju svarbi nakvynės vieta, kuri paprastai pagrindžiama sąskaitomis už nakvynę. Net atveju, kai darbuotojas nepateikia nakvynės dokumentų (pavyzdžiui, nakvoja pas draugus ir pan.), dienpinigiai apskaičiuojami pagal vadovo įsakyme nurodytą informaciją dėl nakvynės vietos.
Panaši situacija susiklosto, jei, pavyzdžiui, kelionės metu darbuotojas turi laukti kitos dienos skrydžio. Tokiu atveju komandiruotės įsakyme turi būti nurodyta darbuotojo nakvynės vieta, o dienpinigiai skaičiuojami taikant Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą dienpinigių normą tos valstybės, kurioje darbuotojas nakvoja laukdamas kitos dienos skrydžio. Pavyzdžiui, darbuotojas vyksta lėktuvu į komandiruotę į Portugalijos Respubliką. Darbuotojas išskrido lėktuvu į Nyderlandų Karalystę. Kadangi lėktuvas į Portugaliją iš Nyderlandų skrido tik kitą dieną, darbuotojas pernakvojo Nyderlandų oro uoste. Kitą dieną darbuotojas išskrido į Portugalijos Respubliką. Iš komandiruotės darbuotojas tiesioginiu lėktuvo reisu grįžo į Lietuvą. Šiuo atveju darbuotojui apskaičiuoti dienpinigiai priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams pagal faktiškai užsienyje išbūtą laiką: už dieną, kurią darbuotojas faktiškai praleido Nyderlandų Karalystėje, – neviršijant patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro dienpinigių Nyderlandų Karalystėje normos (185 Lt), už dieną, kai atvyko į Portugaliją, – pagal patvirtintą Portugalijos Respublikos dienpinigių normą (150 Lt), už dieną, kai darbuotojas grįžo tiesioginiu reisu, – pagal patvirtintą Portugalijos Respublikos dienpinigių normą (150 Lt).
Kelionės išlaidų ekonominė nauda
Nauja nuostata komandiruočių išlaidas priskiriant leidžiamiems atskaitymams yra ekonominė nauda. Neretai atsitinka, kad, planuojant komandiruotę, ekonomiškai naudingiau grįžti ne paskutinę komandiruotės dieną, bet vėliau. Kai užsienio komandiruotės kelionės dokumentų data yra ne komandiruotės laikotarpiu, šios kelionės išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tik tada, jei komandiruotės laikotarpiu nuvykti į užsienio valstybę ar parvykti iš jos nebuvo galimybių (pvz., nebuvo skrydžių) arba ekonomiškai naudingiau buvo įsigyti nuvykimo (ar parvykimo) bilietus ne komandiruotės laikotarpiu. Šiuo atveju įmonė turi pagrįsti ekonominę naudą, pavyzdžiui, pateikti kelionės tvarkaraščius su kainomis ar kitus laisvos formos dokumentus.
Ši nuostata negali būti taikoma, jei šios kelionės dokumentų data yra ne komandiruotės laikotarpiu dėl darbuotojo asmeninių tikslų ir naudos (pvz., atostogų). Pažymėtina, kad ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami komandiruotės dienpinigiai, neviršijantys nustatytų dienpinigių normų už laikotarpį, ne ilgesnį nei nurodyta komandiruotės įsakyme. Atkreiptinas dėmesys: jei dėl kelionės išlaidų ekonominės naudos darbuotojas komandiruotėje užtrunka ilgiau, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tik kelionės išlaidos, o nakvynės ir dienpinigių išlaidos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tik už komandiruotės įsakyme nurodytą laikotarpį.
Pavyzdžiui, darbuotojas vyksta į komandiruotę Ispanijoje 2012 m. birželio 20–22 d. (iki penktadienio), o kita komandiruotė prasideda birželio 25 d., t. y. pirmadienį. Įmonei ekonomiškai naudingiau apmokėti nakvynės išlaidas už laikotarpį tarp komandiruočių, t. y. birželio 23–24 d., kad darbuotojui nereikėtų važinėti – grįžti penktadienį ir vėl važiuoti pirmadienį. Šiuo atveju ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos nakvynės ir dienpinigių išlaidos tik už komandiruotės įsakyme nurodytą laikotarpį. Išlaidos už laikotarpį tarp komandiruočių, t. y. šeštadienį ir sekmadienį, bus neleidžiami atskaitymai. Atveju, kai darbuotojas važinėtų pirmyn atgal, kelionės išlaidas galima būtų priskirti leidžiamiems atskaitymams.
Įsakymo tikslinimas
Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių darbuotojas komandiruotėje faktiškai užtruko trumpiau ar ilgiau, nei buvo nurodyta komandiruotės įsakyme, arba keičiasi kitos aplinkybės, tai, darbuotojui grįžus iš komandiruotės, vadovas gali patikslinti komandiruotės įsakymą.
Vieneto komandiruotės įsakyme nurodyta, kad vieneto darbuotojas siunčiamas į Novosibirską (Rusijos Federacija). Į komandiruotę jis vyksta ir iš jos grįžta lėktuvu. Grįžtant dėl nepalankių oro sąlygų skrydis iš Maskvos atidedamas. Darbuotojas Maskvos oro uoste praleido visą parą ir iš komandiruotės grįžo viena diena vėliau nei nurodyta jo komandiruotės įsakyme. Jeigu darbuotojui atvykus iš šios užsienio komandiruotės įmonės vadovas patikslina darbuotojo komandiruotės įsakymą pagal faktiškai užsienyje praleistas dienas, tai šiuo atveju darbuotojui apskaičiuoti dienpinigiai priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams už dienas, būtas komandiruotėje Novosibirske pagal Rusijos Federacijos dienpinigių normą, o dienpinigiai už dieną, kurią faktiškai praleido Maskvoje, – neviršijant dienpinigių Maskvoje normos.
Apibendrinant teigtina, kad įmonės vadovo įsakymas yra pagrindinis dokumentas, kuris pirmiausia patvirtina komandiruotės faktą, jos trukmę, vietą, laiką bei kitas aplinkybes ir lemia, kokias su komandiruote susijusias išlaidas galima bus laikyti komandiruotės išlaidomis, t. y. priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams apskaičiuojant pelno mokestį.

Leave a Comment

If you would like to make a comment, please fill out the form below.

Name (būtina)

Email (būtina)

Interneto puslapis

Komentarai

© Copyright Vairuotojų profesinė sąjunga - Powered by Wordpress - Designed by Speckyboy. Enjoy with a Whopper Meal & Large Coke.